Лікування та реабілітація психічних порушень

Сторінка 1 з 512345

Звернути увагу на різноманітність сучасних методів лікування психічних розладів, середяких розрізняють медикаментозні (застосування психотропних засобів,симптоматичних, загальнодіючих, інсуліну, пірогенних препаратів) та немедикаментозні методи (електроконвульсивна терапія, фізіотерапія, психотерапія, лікування сном,трудотерапія, нетрадиційні методи лікування). Підкреслюється, що лікування психічних розладів повинно бути етіологічним, патогенетичним та компенсаторна терапія, яка включає біологічні і соціо – терапевтичні форми впливу, що стимулюють компенсаторні процеси.

Звертається увага на значення терапії психофармакологічними засобами, які займають ведуче місце у лікуванні основних психічних розладів, на питання класифікації, механізму дії та фармакокінетики психотропних засобів.


Класифікація психотропних препаратів:

1. Нейролептики – психолептики, нейролептики, великі транквілізатори, антипсихотики, психозолітики. Під їх впливом хворобливі розлади сприйняття,мислення, вольової та емоційної сфери усуваються.

2. Антидепресанти – тимолептики, неймоаналептики, тимелептики. Усувають хворобливий знижений настрій і загальмованість психічної діяльності.

3. Транквілізатори – антиксіолітики, малі транквілізатори, антифобіки, психоседатики, центральні релаксанти. Усувають емоційну напругу і тривогу.

4. Тімостабілізатори – психостабілізатори, нормотиміки. Усувають хворобливі фазові коливання настрою.

5. Психостимулятори – психотоніки, ейфоризатори. Підвищують активність мислення і моторики, усувають відчуття стомленості.

6. Ноотропи – психоенергізатори. Підвищують психічний тонус, покращують мисленняі пам’ять.

7. Психодизлептики – психотоміметики, галюциногени, психотогени, психотоделіки, деперсоналізатори. Викликають порушення психічної діяльності.

Важливими складовими частинами психотропної дії хімічних препаратів є вплив на функції різних структур ЦНС: зміни у діяльності кори великих півкуль, лімбічної системи та ретикулярної формації. Ведучою ланкою фармакологічної дії психотропних препаратів є їх вплив на обмін речовин і активність нейромедіаторів.

Психотерапія (вiд грецьк. – душа + лiкування) – планомiрне застосування психiчного впливу (передусiм – за допомогою слова) для лiкування хворого.Психотерапiю пiдроздiляють на загальну i спецiальну.

Загальна психотерапiя – це комплекс заходiв психiчного впливу на хворого, спрямованих на пiдвищення його сил у боротьбi з хворобою, i створення охоронно-вiдновлювального режиму, що виключає наступну психiчну травматизацiю i ятрогенiю. При цьому психотерапiя є допомiжним засобом, що створює загальний фон, на якому здiйснюються iншi види лiкування (медикаментозне, хiрургiчне, фiзiотерапевтичне тощо).

Основними методиками спецiальної психотерапiї є рацiональна, сугестивна психотерапiя, самонавiювання, аутогенне тренування, наркопсихотерапiя та iн. Розробка ефективних методик i прийомiв спецiальної психотерапiї i їх теоретичне обгрунтуванняскладають предмет наукової психотерапiї.

Сугестивна психотерапія. Сугестiя (навiювання) найбiльш повно проявляєтся у гiпнотичному станi, тому сама методика навiювання нерiдко називаєтьсягiпносугестивною. Однак це невiрно, оскiльки навiювання у станi неспання – одна з самостiйних методик психотерапiї. В.М.Бехтєрєв зробив великий внесок у теорiю i практику навіювання, зокрема запропонував методику вiдволiкаючого навiювання вiд хворобливих переживань. Його учень Б.Н.Сiнанi розробив систему мотивованих навiювань, якi грунтуються на довiрi i позитивному емоцiйному ставленнi хворого до лiкаря. Для перевiрки i підсилення навiюваностi у станi неспання, i особливо у гiпнозi, запропонований фракцiйний метод, який полягає у почергових короткочасних зануреннях хворого у гiпнотичний стан i пробудженнях, щоб підсилити у наступних станах вiдчуття, які сформованi навiюваннями. До методик сугестивної психотерапii вiдносяться також гiпноз-вiдпочинок за Платоновим i подовжена гiпнотерапiя за Рожновим: хворий занурюється у гiпнотичний стан у першому випадку на багато годин, у другому – на 1,5-2 години. Цi методики використовують як для проведеннялiкувального навiювання, так i з метою охоронно-вiдновлювальної терапiї.

Раціональна психотерапія (П.Дюбуа). Це вiльна вiд сугестивних i емоцiйних компонентiв система суто логiчного впливу на психiку хворого, мета якої – розвiяти помилковi уявлення щодо характеру i важкостi його стану. Рацiональна психотерапiямiстить методики, якi враховують характер хворобливого стану людини, особливостi особистостi, її спосiб життя. У будь-якiй психотерапевтичнiй методицi присутнiй певний елемент рацiональностi. Провiдними є пояснення i докази, створення разом з хворим необхiдних саме йому життєвих установок. Таким чином, рацiональна психотерапiя – це поєднання логiчних переконань iз лiкувальним перевихованням.

Суттєвим є емоцiйний, часом емоцiйно-стресовий вплив лiкаря. Мова лiкаря, протягом здiйснюванного сеансу, має бути вільною вiд доктринної сухостi, менторського тону i сентиментальностi. Лiкувальне переконання слiд будувати вiд сеансу до сеансу на внутрiшнiй логiцi. Слова i фрази – мiсткі за змiстом, вражаючі, повиннi зацiкавити i переконати хворого у тому, що лiкар має рацiю. Тiльки дотримуючись усього перерахованого, можна викликати у хворого таку критичну оцiнку його хворобливих, у т.ч. фобiчних думок, яка дасть можливiсть досягти лiкувального ефекту.

Акція у Києві! Зареєструйся у таксі Убер зараз та отримай 80 грн знижки на 2 перші поїздки!
Ціни на таксі у Києві хороші, водії адекватні. Хіба не супер? Реєструйся зараз, витратиш потім:
ВЗЯТИ ЗНИЖКУ ТУТ
uber

Промо-код: 6nbdd5gque
 

Поділися даною статтею:


Сторінка 1 з 512345

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>